Smart Working @ T-Mobile (SW@T)

Project: Het uitvoeren van een volledig onderzoek naar een andere manier van werken wat de strategische doelstellingen van “Smart Attacker” volledig ondersteund. Het resultaat is een nieuwe digitale omgeving, gebaseerd op een Cloud oplossing, een fysieke werkomgeving gebaseerd op activiteiten en daarbij de juiste houding en gedrag.
Opdrachtgever: T-Mobile The Netherlands, Den Haag
Periode: juli 2012 tot en met mei 2013
Omvang: ca. 2200 medewerkers en 30.000m2 aan gebouwen
Rollen: Integraal adviseur ‘Smart Working @ T-Mobile’:
– Gebruikersonderzoek (PW-scan, activiteitenmeting, FM/ICT-sanity check)
– Het ontwikkelen van een concept ten behoeve van SW@T
Concept Proces Ontwerp Resultaat
SWAT PW-aanpak+3sporen kopie  ontwerp t-mobile  realisatie t-mobile

T-Mobile is de mobiele telefonie-tak en daarmee een van de drie divisies van het Duitse Deutsche Telekom-concern. Het hoofdkantoor van T-Mobile Netherlands bevindt zich in het Haagse Hoge Huis te Den Haag aan de Waldorpstraat en is opgebouwd uit negen losse gebouwen, die tot een geheel gesmeed zijn door een glazen envelop. Omdat de gebouwen zijn opgetild, is de ruimte ertussen en eronder opgevat als een grote publieke ruimte. Het complex bestaat uit zeven, in hoogte, oriëntering en materialisatie variërende, kantoorblokken en twee woonblokken. Een glazen envelop, die het maximaal te bebouwen oppervlak benut, omkadert het complex. De kantoorblokken zijn ten opzichte van de glazen gevels in meer of mindere mate teruggeplaatst en zodoende voorzien van een tweede façade en bestaat uit 7 aaneengeschakelde kantoren.

 

Aanleiding/opdracht

T-Mobile Netherlands had al eerder besloten in mei 2013 2 torens af te stoten. De consequentie hiervan was dat er op korte termijn een huisvestingsvraagstuk opgelost moet worden waarbij de bewoners van die 2 torens moesten worden ondergebracht in de overige 5 torens. Daarnaast speelde binnen de afdeling ICT  de vervanging van de hardware. De directie had tevens uitgesproken de “customer satisfaction” te willen verhogen en dat het daarbij noodzakelijk is om beter samen te werken en kennis te delen. Het was dus een natuurlijk moment om al deze bewegingen bij elkaar te brengen en over te gaan tot een concept “Smart Working@T-Mobile” waarin alle doelstellingen concreet worden gemaakt en daarna gerealiseerd konden gaan worden.

De opdracht luidde: voer in de rol van adviseur een volledig onderzoek uit naar ‘Smart Working@T-Mobile‘ binnen T-Mobile Netherlands met als doel te komen tot een dynamisch concept dat de organisatie doelstellingen volledig ondersteunt.

SW@T Concept

Smart Working @ T-Mobile staat voor een betere samenwerking en kennisdeling binnen en tussen de verschillende afdelingen, medewerkers zich trots voelen om voor T-Mobile te mogen werken, een omgeving waar de klant centraal staat, het reduceren van de operationele kosten en verhogen van tevredenheid van medewerkers door het geven van vertrouwen en het nemen van de verantwoordelijkheid door de medewerkers.  De werkomgeving beperkt zich daarmee niet alleen tot het fysieke kantoor, maar tevens daarbuiten. Ook de digitale werkomgeving behoort ertoe: die moet de medewerkers buiten het kantoor optimaal ondersteunen. De wijze waarop de medewerker en managers daar mee omgaan is ook een belangrijk onderdeel.

Het geheel is uitgewerkt in drie onderdelen. Te weten:

  • Smart Office, waarin de fysieke werkomgeving is uitgewerkt inclusief de benodigde ondersteuning op gebied van facilitair en huisvesting
  • Smart Communication, waar de digitale Cloud werkomgeving inclusief de benodigde ondersteuning op het gebied van ICT is uitgewerkt
  • Smart Cooperation, waarin de samenwerking en kennisdeling is uitgewerkt inclusief de ondersteuning op het gebied van communicatie en houding en gedrag van medewerkers en managers.

Aanpak

Proven Workspace heeft de PW-aanpak ingezet. Hierbij wordt gestart met het vertalen van de missie en visie van de organisatie naar randvoorwaarden en uitgangspunten op basis van workshops en interviews met management.

De huidige situatie is in stap 2 in kaart gebracht aan de hand van een gebouwschouw, een interviewronde met een aantal teamleiders,  FM- en ICT sanity check, het uitvoeren van een activiteitenmeting en de resultaten van de online vragenlijst (PW-scan). Stap 3 ging vervolgens  de resultaten uit stap 1 en 2 toetsen en inventariseerde de wensen en behoeften van de medewerkers op het gebied van activiteiten, fysieke omgeving en producten en diensten door middel van workshops.  In stap 4 is het SW@T concept dat aansluit op de bedrijfsprocessen van T-Mobile gedefinieerd op basis van de resultaten uit de voorgaande stappen.

 

Resultaat

Concrete acties ten aanzien van de fysieke en digitale werkomgeving, de processen, de organisatie en de faciliteiten zijn  uitgewerkt in een rapportage. Tevens zijn voorstellen gedaan ten aanzien van de indeling/inrichting van het gebouw.  De uitkomst van het onderzoek is gebruikt  als input voor programma’s van eisen en de invulling van het SW@T concept.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Dries Krens.

Give a reaction