HNW-conceptontwikkeling bij Het Waterlaboratorium

Project: Onderzoek naar de mogelijkheden van “Het Nieuwe Werken” op basis van Long Life Loose Fit.
Opdrachtgever: Het Waterlaboratorium
Periode: November 2010 – maart 2011
Omvang: 116 medewerkers
Rollen: Adviseur “het nieuwe werken”:
-Gebruikersonderzoek (werkomgeving-scan)
-Activiteitenmeting
-Gebouwschouw
-ICT, HRM & FM sanity check
-Ontwikkelen HNW concept
Proces Concept Ontwerp Resultaat

Het Waterlaboratorium (HWL) is een laboratorium dat gespecialiseerd is in hoogwaardig wateronderzoek. Zij doen dit vooral voor Dunea Duin en Water, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Waternet Amsterdam. Sinds de oprichting is HWL gehuisvest te Haarlem.

Aanleiding/opdracht

De organisatie is zich steeds meer gaan richten op o.a  het aanbieden van vernieuwende diensten en het leveren van hoogwaardige waterkwaliteitsinformatie in de vorm van analyseresultaten en adviezen. Het Waterlaboratorium profileert zich tevens meer als kennisintensieve organisatie door bijvoorbeeld samen te werken met de TU Delft.

Dit alles heeft consequenties voor de manier van werken en de totale werkomgeving. Er moet beter gebruik gemaakt worden van de bestaande vierkante meters. Daarnaast wil Het Waterlaboratorium het moment aangrijpen om te kijken naar andere manieren van werken (efficiënter en effectiever) en daarmee de kennisdeling en samenwerking te vergroten.

De opdracht luidde: in de rol van HNW-adviseur een volledig onderzoek uitvoeren en komen tot een HNW-concept waarbij beter gebruik gemaakt wordt van de bestaande vierkante meters en tevens gekeken wordt naar nieuwe manieren van werken om daarmee o.a. kennisdeling en samenwerking te verbeteren.

Concept

Het concept wat is voorgesteld kent drie zones. Deze zones voeren je, vanaf de hoofdingang bekeken, steeds verder naar specifiekere werkzaamheden. In zone 1: Samenwerking HWL overstijgend centraal, vind zowel samenwerking plaats met partners, leveranciers en klanten als afdelingen onderling.  Zone 2 Samenwerking en concentratie, kenmerkt zich door meer geconcentreerdere, solistische werkzaamheden. Maar ook gezamenlijke werkzaamheden, maar dan binnen een afdeling.  Zone 3 Labwerk, omvat de daadwerkelijke laboratorium werkzaamheden. De zones wisselen levendigheid of met natuurlijke rust.

Long life loose fit

Deze opdracht is steeds bekeken vanuit het gedachtegoed Long Life Loose Fit. In de meeste organisaties wordt de werkomgeving gebaseerd op de flexibiliteit van de organisatie. In dit geval wordt er gekeken vanuit de fysieke mogelijkheden, het gebouw. Het functionalisme, waar de wensen en eisen van de organisatie als enig uitgangspunt dienen, is hierin losgelaten. Het “naïef” functionalisme wordt vervangen door flexibele organisatie en stabiele huisvesting ondersteund met flexibele producten en diensten op het gebied van ICT, HRM en FM. Hierin worden uiteraard ook de wensen en eisen van de organisatie meegenomen, maar deze zijn niet meer het enige uitgangspunt.

Resultaat

Het concept is uitgewerkt in een rapportage met daarin concrete acties ten aanzien van de fysieke en digitale werkomgeving, de processen, de organisatie en de faciliteiten. Tevens zijn voorstellen gedaan t.a.v. de indeling/inrichting van het gebouw.  De uitkomst van het onderzoek is gebruikt  als beslisdocument voor de directie.

 

Aanpak/proces

Proven Workspace heeft ook bij deze opdracht haar bewezen PW-aanpak ingezet om tot het concept en advies te komen. Hierbij wordt gestart met het vertalen van de missie, doelstellingen en strategie van de organisatie naar de huisvestingsaspecten op basis van interviews met directieleden en analyse van de bedrijfsdocumentatie. In stap 2 zijn de activiteiten, fysieke omgeving en huidige producten en diensten geanalyseerd. Dit is gedaan aan de hand van een gebouwschouw, een interviewronde met het MT, het vaststellen van de werkwijze van de medewerkers door middel van het uitvoeren van een activiteitenmeting (AM) en de resultaten van de online vragenlijst (PW-scan).

Stap 3 gaat vervolgens  de resultaten uit stap 1 en 2 toetsen en inventariseren van de wensen en behoeften van de medewerkers op het gebied van activiteiten, fysieke omgeving en producten en diensten door middel van een workshop. In stap 4 is het werkomgevingsconcept dat aansluit op de bedrijfsprocessen van de organisatie gedefinieerd. In deze stap worden de resultaten uit de voorgaande stappen integraal verwerkt, wat heeft geresulteerd in een rapport.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Dries Krens.

Geef een reactie